Adatvédelmi tájékoztató

Tóth Szilvia egyéni vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó (1043 Budapest, Dugonics u. 42., nyilvántartási szám: 50994340, Adószám:67951374-1-41 ) az információs önrendelkezési jogról és az Információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Vállalkozó a személyes adatokat kizárólag a weboldalon történt vásárlással, annak létrejöttével, nyilvántartásával, teljesítésével, hírlevélfeliratkozás esetén hírlevélküldéssel, a szolgáltatással összefüggésben, a vásárló által átadott (név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, számlázási név, számlázási cím, felhasználó IP címe) adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja csak a szerződés megkötéséhez, módosításához, teljesítéséhez, a szerződésből eredő igényekhez szükséges cél lehet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás került integrálásra, amely további adatokat gyűjthet a felhasználóról (operációs rendszer, böngésző, képernyőméret stb). Ennek részletes feltételei a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ oldalon érhetőek el.

A szerződésekkel kapcsolatos személyes adat törlendő, ha kezelésének törvényi alapja megszűnt, illetve a létrejött szerződésből eredő igények érvényesíthetőek. Létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adat addig kezelhető, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

Vállalkozóhoz eljuttatott adatokat kizárólag a vele munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási jogviszonyban álló személyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges mértékben ismerhetik meg.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, Vállalkozó felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában Vállalkozóvonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy Vállalkozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának hiányában is kezelheti.

Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés céljának.
Az érintett szerződésben ügyfeleinket személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Tájékoztatás kérése

Az adatkezelés során arra törekszünk, hogy biztosítsuk a kezelt adatok pontosságát, teljességét, hitelességét és naprakészségét. Az érintett kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.

2. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

3. Törlés

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség;
  • az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.

4. Zárolás

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

5. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei Törvényszék (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kért köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Hatósági eljárás

Fentieken túl az érintett a Hatóságnál eljárást kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogok gyakorlásával) kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság eljárására vonatkozó szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. VI. fejezetében találhatóak.

8. Adatvédelmi felelős:

Tóth Szilvia

Adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi elérhetőségen tudjuk fogadni:

cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 42.
telefon: +36 30 758 80 81
e-mail: ideirj@egyutterzoneveles.hu

9. Adatkezelő:

Tóth Szilvia egyéni vállalkozó
1043 Budapest, Dugonics u. 42.
tel/fax: +36 30 758 80 81
e-mail: ideirj@egyutterzoneveles.hu