Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.egyutterzoneveles.hu weboldalon keresztül bonyolított kereskedelmi szolgáltatások vonatkozásában az igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és Tóth Szilvia egyéni vállalkozó (továbbiakban, mint Vállalkozás, együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

1. A Vállalkozás adatai
Név: Tóth Szilvia egyéni vállalkozó
cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 42.
Nyilvántartási szám: 50994340
Adószám: 67951374-1-41
Telefon: 06-30-758-8081
E-mail: ideirj@egyutterzoneveles.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden www.egyutterzoneveles.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A weboldalon történő vásárlást az ÁSZF-en túl az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a weboldal a szükséges információkat magyar nyelven tartalmazza.

2.2. A Vásárló a www.egyutterzoneveles.hu oldalon vagy annak aloldalain található „Jelentkezés” gombra történő kattintással kezdi meg a vásárlást. Bizonyos szolgáltatások igénybevételét Vállalkozás regisztrációhoz is kötheti. A Vállalkozást a Vásárló által jelentkezéskor vagy regisztrációkor megadott adatok megváltoztatásából, jelszó elvesztéséből, harmadik személy általi megismeréséből eredő kárért, hibáért, a jelentkezés vagy regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, egyéb problémákért, hibákért felelősség nem terheli. Amennyiben Vásárló jelszavát elveszti, vagy azt illetéktelen személy megismeri, úgy köteles ennek tényét az ideirj@egyutterzoneveles.hu e-mail címre történő levélküldéssel jelezni vagy jelszavát megváltoztatni.

2.3. A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlattételnek, a szerződés a weboldalon leadott jelentkezés visszaigazolásával és a vételár megfizetésével jön létre.

2.4 Ügyfélszolgálati kérdéseket az alábbi e-mail címen fogadunk:
ideirj@egyutterzoneveles.hu

3. Termékek, árak

3.1. A www.egyutterzoneveles.hu weboldalon rendelhető szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit Vásárló a weboldalon ismerheti meg. A Vállalkozás felelőssége a szolgáltatás nyújtásáig terjed, az elsajátítás felelőssége a Vásárlót terheli.

3.2. A vételár mindig bruttó összegben kerül feltüntetésre. Mivel a Vállalkozás alanyi adómentességet élvez, ezért a vételár ÁFA tartalma 0%.

3.3. A jelentkezés beérkezéséről a Vállalkozó a jelentkezés beérkezését követően legkésőbb – az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével – 2 munkanapon belül automatikus visszaigazoló válasz e-mailt küld, mely tartalmazza a szolgáltatási díj megfizetésének részleteit. Ez nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását, csak a jelentkezés megérkezésének visszaigazolása, nem tekinthető szerződéses nyilatkozatnak, és nem jelent automatikus helyfoglalást a szolgáltatás igénybevételéhez. A jelentkezés visszaigazolásának és a szolgáltatási díj kiegyenlítésének időpontjában a szerződés létrejön.

3.4 Vásárló a szolgáltatás ellenértékét átutalással fizetheti meg, melyre a jelentkezéstől számítva 8 nap áll a rendelkezésére. Vásárló elfogadja, hogy a szolgáltatás megfizetéséről Vállalkozás elektronikus számlát állítson ki részére.

3.5. A megrendelt szolgáltatás nyújtásának várható időpontjáról a Vállalkozás a szolgáltatás információs lapján, illetve a jelentkezést visszaigazoló automatikus emailben tájékoztatja a Vásárlót.

4. Elállási jog

4.1. Vásárló a szolgáltatás díjának megfizetésétől számított 14 napon belül a megkötött szerződéstől az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával indokolás nélkül elállhat, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele még nem kezdődött meg.
Az elállási nyilatkozatot Vásárló a Vállalkozás ügyfélszolgálatára küldi meg.

Ezt követően a részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség, kivéve ha a szolgáltatás igénybevétele a Vállalkozás hibájából hiúsul meg.

A Vásárló elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a szolgáltatás igénybevétele megkezdésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4.2. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles  gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

4.3. A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a vételár megfizetésével azonos módon visszatéríti a Vásárló által vételárként megfizetett teljes összeget.

5. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

5.1. A Vállalkozás az általa nyújtott szolgáltatásra annak időtartama alatt jótállást vállal.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Vállalkozó a kötelezettségének a Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.2. Vásárló hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény (továbbiakban, mint Ptk.)  rendelkezései szerint (kellékszavatosság).

A Vásárló
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva
– aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra térhet át, azonban az áttérés költségét maga viseli, kivéve, ha az indokolt, vagy a Vállalkozás magatartásából adódik.

A Vásárló a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles közölni. Két év után kellékszavatossági jog érvényesítésére nincs lehetőség. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

5.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal (termékszavatosság).

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő jogvesztő.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó
kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

5.4. Ugyanazon hiba miatt Vásárló vagy kellékszavatossági, vagy termékszavatossági, vagy jótállási
igényt érvényesíthet.

5.5. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás célja Vásárló ismereteinek bővítése és különböző nevelési megoldások felvázolása, adott helyzetben szükséges döntés meghozatalának elősegítése, támogatása. A szolgáltatott információk alapján Vásárló felelőssége és joga, hogy a kapott információkat feldolgozza és döntést meghozza, a helyes megoldással kapcsolatos állásfoglalását kialakítsa. Erre figyelemmel a Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk pontosak, valósak legyenek és a lehető legszélesebb körű tájékoztatást biztosítsák, azonban ezen adatok valótlanságából eredő károkért felelősséget nem vállal. Vásárló tudomásul veszi, hogy az átadott információtkat, megítélést, illetve annak alkalmazhatóságát a maga egészében, önállóan, saját felelősségére kell értékelnie.

6. Záró rendelkezések

6.1. A Vásárló kérdésével, panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz:
Írásban: levél útján
E-mailben: Az ideirj@egyutterzoneveles.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

6.2. A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. A fogyasztóvédelmi hatóság a szerződés létrejöttére, érvényességére, és megszűnésére vonatkozóan nem jár el.

6.3. Vásárló fogyasztói jogvita esetén az alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

6.4. Vásárló létrejött szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint bíróságtól jogosult kérni.

6.5. A Vásárló és a Vállalkozás között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó, és magyar joghatóság jogosult eljárni.

6.6. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeinek egyoldalú módosítására.

Jelen Általános Szerződési Feltétel 2017. 11. 20. napjától visszavonásig érvényes.