ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az „egyutterzoneveles.hu” weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett képzésekre, konzultációra, tanácsadásra és egyéb foglalkozásokra (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) történő jelentkezésre és azokon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

A Szolgáltatásra történő jelentkezéssel Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatást nyújtó neve és adatai (a továbbiakban: Szolgáltató):
Név: Tóth Szilvia egyéni vállalkozó
cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 42.
Nyilvántartási szám: 50994340
Adószám: 67951374-1-41
Telefon: 06-30-758-8081
E-mail: ideirj@egyutterzoneveles.hu
Felnőttképzés Szolgáltatási nyilvántartási szám: B/2020/004607

A Weboldalon Szolgáltatóval együttműködő, Szolgáltatótól eltérő más személyek (a továbbiakban: Partner Szolgáltatók) is hirdethetnek egyéni konzultációt vagy egyéb Szolgáltatást, mely a közzétett esemény leírásából egyértelműen kiderül. Ebben az esetben a jelen ÁSZF Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezései ezen Partner Szolgáltatókra is kötelező érvényűek, valamint Ügyféllel történő szerződésük vonatkozásában a jelen ÁSZF az irányadó azzal, hogy Partner Szolgáltatók jogosultak Ügyféllel saját nevükben szerződni és számlázni.

Amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt, úgy felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.

A Felek között a Szolgáltatáson történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Képzés esetén felek tudomásul veszik, hogy a jelentkezés visszaigazolásával létrejön a felnőttképzésről szóló, 2013. évi LXXVII. sz. törvény szerinti felnőttképzési szerződés.

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Ügyfél felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely Ügyfél által megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

  1. A jelentkezés

Ügyfél a Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információt az adott Szolgáltatásra vonatkozó oldalon érheti el.

A Szolgáltatások részvételi díja változtatásának a jogát Szolgáltató fenntartja. A módosítás nem érinti azon Szolgáltatás részvételi díját, amelyekre vonatkozóan Ügyfél a jelentkezését már korábban elküldte. Amennyiben a Weboldalon Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás, nyilvánvalóan téves ár kerül feltüntetésre, Szolgáltató felajánlja a helyes áron történő részvételt, amelynek ismeretében Ügyfél vásárlási szándékától elállhat.

Ügyfél az adott Szolgáltatásnál elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Szolgáltatásra. A Jelentkezési lap kitöltésekor az Ügyfélnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, cégjogi személy esetén adószám, a későbbiekben pedig képzés esetén a felnőttképzési szerződés megkötéséhez a jogszabály által megkívánt adatokat is (pl. részt vevő neme, iskolai végzettsége), mely adatokat Szolgáltató külön bekér. Ügyfél a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

Amennyiben Ügyfél és a Szolgáltatáson résztvevő, ill. azt igénybe vevő személye különböző, úgy Ügyfél ezt Szolgáltató felé jelezni köteles. Ügyfél minden esetben a Szolgáltatáson ténylegesen részt vevő adatait köteles megadni, legkésőbb a Szolgáltatás kezdete előtt 2 munkanappal. (Erre a felnőttképzési törvény értelmében kötelező adatszolgáltatás miatt van szükség.) Ebben az esetben a Szolgáltatáson ténylegesen részt vevő személy adatai megadásával, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással jön létre a szerződés a szolgáltatás tényleges résztvevője és a Szolgáltató között.

  1. A fizetési feltételek, a számlázás

Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a jelentkezés során megadott e-mail címre. Ügyfélnek a Szolgáltatás részvételi díját a jelentkezéstől számított 8 naptári napon belül kell megfizetnie a visszaigazoló e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Amennyiben a Szolgáltatás jelentkezésénél vagy a visszaigazoló emailben 8 naptári napnál hosszabb idő vagy részletfizetési lehetőség áll rendelkezésre a részvételi díj átutalására, úgy ez utóbbi tekinthető irányadónak.

Ha Ügyfél a fizetési határidőn belül a Szolgáltatás részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató az Ügyfél szerződéstől történő elállásának tekinti.

A részvételi díjról kiállított eredeti, elektronikus számlát Szolgáltató e-mailen juttatja el Ügyfél részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott e-mail címre.

A befizetett részvételi díjat Ügyfél elállása esetén Szolgáltató nem köteles visszatéríteni, a díjat azonban Ügyfél más Szolgáltatásra való jelentkezésnél a befizetéstől számított 1 naptári éven belül felhasználhatja.

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

Ügyfélnek (ill. Résztvevőnek) jogában áll a Szolgáltatás jellegétől függően a Szolgáltatáson személyesen vagy online formában részt venni és a kiadott tananyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Szolgáltatás anyagát a Szolgáltató a Szolgáltatás ideje alatt kizárólag a résztvevők számára bocsátja rendelkezésére.

Szolgáltató a Szolgáltatás folyamán fenntartja magának a moderálás jogát. A Szolgáltatáson részt vevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Szolgáltatás többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sérti.

Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól az Ügyféltől, akinek a részvételi díja a Szolgáltatás indulását megelőző napon még nem érkezett meg Szolgáltató bankszámlájára.

Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatási alkalmat törölni, amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Szolgáltatás megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben az Ügyfeleket a lehető leghamarabb értesíti a Szolgáltatás elmaradásáról és a Szolgáltatás részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásban résztvevőt a Szolgáltatásban való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Szolgáltatást, az oktatót vagy a Szolgáltatás többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Szolgáltatást. A Szolgáltatásból az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Szolgáltatás díja nem jár vissza.

Amennyiben igazolt módon Szolgáltató mulasztásából nem valósul meg a szerződésben megfogalmazott Szolgáltatási tevékenység, Szolgáltató köteles a Szolgáltatási díjat egy összegben 8 munkanapon belül Ügyfél részére visszafizetni.

Ügyfél köteles az adott Szolgáltatás előre meghatározott időpontjait nyilvántartani, valamint Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adott képzésnél megadott, valós idejű időpontok későbbi pótlására, előre feltöltött tananyag esetén a teljesítésre nyitva álló idő meghosszabbítására csak különösen indokolt esetben van lehetőség (pl. igazolt betegség). Ügyfél mulasztásából eredő pótlásra tehát alap esetben nincs lehetőség.

A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

  1. Szavatosság – csak online, nem valós idejű Szolgáltatás esetén értelmezhető!

Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

  1. Felmondási jog

A fogyasztónak minősülő Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ügyfél felmondási jogával élni kíván, szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Szolgáltatóhoz. Felmondáskor azonban a már teljesített Szolgáltatás ellenértékét Ügyfél kiegyenlíteni köteles, elengedni ill. visszautalni csak a még nem teljesített Szolgáltatás-rész egyenértékét lehet.

A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a Szolgáltatásban részt vevő személy a Szolgáltatás folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a Szolgáltatásban részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a Szolgáltatásban részt vevő személy a kontaktórákról a Szolgáltatási programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

  1. Adatvédelem

Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Ügyfél a Szolgáltatásra történő jelentkezéssel, illetve egyéb Résztvevő adatai megadásával hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

  1. Szerzői jog

A Szolgáltatás keretében kiadott, az Ügyfél részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.

  1. Panaszkezelés

Ügyfél a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokkal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

Ügyfélnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és az Ügyfél által megadott elérhetőségen az Ügyfelet írásban értesítjük az eredményről.
Amennyiben a Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, úgy Ügyfél a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:
Panasztétel ill. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

  1. Záró rendelkezések

Szolgáltató megtesz minden elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, megszakítás nélküli működéséért. Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy Ügyfél tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Képzés esetén a jelentkezéskor az Ügyfél ill. a képzésben részt vevő személy az adatai megadásakor megtilthatja adatainak a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő továbbítását, ebben az esetben azonban tanúsítvány nem állítható ki. A tanúsítványt minden egyéb esetben Ügyfél kérésére a Szolgáltató állítja ki a Szolgáltatás befejeződését követő 15 napon belül.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.